Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury

slider_ekultura_swiadomość

Jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie, jeżeli chodzi o świadomość polskich internautów na temat digitalizacji w Polsce, można mówić o umiarkowanym sukcesie. Około 1/3 spośród 25,7 mln polskich internautów wie, czym jest digitalizacja oraz rozpoznaje serwisy na których cyfrowe dziedzictwo można znaleźć. Świadomość o procesach digitalizacyjnych jest ściśle skorelowana z wiekiem i miejscem zamieszkania. Generalnie tam gdzie więcej osób ma dostęp do internetu (większe ośrodki) oraz w grupach które z internetu korzystają najczęściej (osoby młodsze, lepiej sytuowane), tam też i większa szansa na styczność ze zdigitalizowanym dziedzictwem, a tym samym większa świadomość digitalizacji dziedzictwa.

infografika2 (1)

Gorzej wypada znajomość konkretnych serwisów udostępniających cyfrowe zasoby. Jedynie 6 na 10 respondentów, którzy deklarują wiedzę nt. prowadzonej digitalizacji, jest w stanie wskazać konkretną platformę. Najbardziej rozpoznawalny jest serwis Narodowego Archiwum Cyfrowego gromadzący zdigitalizowane zdjęcia, dokumenty i filmy.

Internauci są zgodni, że zdigitalizowane dziedzictwo powinno być udostępniane w internecie (74,7%), a odsetek ten jest jeszcze większy w przypadku osób, które już z takich zasobów kiedyś korzystały (89,3%). Warto jeszcze zwrócić uwagę, że internauci postrzegają digitalizację, jako proces mający służyć całemu społeczeństwu, a nie tylko wąskiej grupie ekspertów.

infografika1 (1)

Warto podkreślić, że w przypadku materiałów bezpłatnych, aż 81% badanych deklaruje chęć skorzystania z jakiegoś rodzaju zasobu cyfrowej kultury. Ponadto, internautów zainteresowanych korzystaniem z cyfrowej kultury jest zdecydowanie więcej od internautów mających świadomość, iż digitalizacja ma miejsce. Oznacza to, że odpowiednio podjęte działania w obszarze strategii promocji i upowszechniania mają szansę znacząco zwiększyć liczbę osób korzystających ze zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego.

Badanie dość jasno pokazuje z jakich środków według internautów digitalizacja powinna być finansowana – 61,7% ankietowanych opowiedziało się za finansowaniem tego procesu w oparciu o środki publiczne, a 38,3% wskazało na finansowanie ze środków prywatnych. Podobnie rozkładają się odpowiedzi dotyczące płatnego udostępniania zasobów. Według zdecydowanej większości respondentów zdigitalizowane zasoby powinny być udostępniane przez instytucje kultury bezpłatnie.

Dane wyraźnie wskazują, iż z jednej strony świadomość internautów nt. digitalizacji w Polsce znajduje się na średnim poziomie i jeszcze nie ugruntowały się na tyle silne marki serwisów z cyfrowym dziedzictwem, które byłyby rozpoznawane przez większość użytkowników sieci. Z drugiej, internauci deklarują wysokie poparcie dla procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego i wykazują duże zainteresowanie korzystaniem z tego rodzaju zasobów. To pokazuje, że działania zmierzające do udostępniania dziedzictwa kulturowego są potrzebne, ale też cały czas zbyt mało widoczne.

Przed instytucjami będącymi w posiadaniu zdigitalizowanych zasobów stoi teraz wyzwanie, być może nawet trudniejsze od samej digitalizacji, polegające na szerokim upowszechnieniu i „ożywieniu” cyfrowego dziedzictwa.

Upowszechnienie rozumiane nie tylko jako funkcjonujące w internecie repozytorium, ale jako dotarcie z informacją o tych zasobach do jak największej liczby internautów, którzy z tych zasobów zaczną korzystać. Oznacza to trudną walkę o ich uwagę z innymi mediami internetowymi. Batalia na tym polu jest ważna, bo jak pokazują dane, to w internecie obecnie budowana jest świadomość i potrzeby kulturalne.

Pierwszy krok w digitalizacji dziedzictwa (stworzenie cyfrowych obrazów i repozytoriów) jest wielką szansą dla promocji kultury w internecie. Teraz należy zastanowić się jak w sposób skuteczny promować i docierać ze zdigitalizowanym dziedzictwem do jak największej liczby odbiorców.

Zachęcam do lektury całego raportu, który w całości jest do pobrania tutaj.