Raport metodologiczny projektu e-kultura

Niniejszy dokument stanowi opis metodologii badania ewaluacyjnego realizowanego w ramach szerszego projektu „Cyfrowa kultura dla obywateli”. Cały projekt ukierunkowany jest na promowanie i popularyzowanie digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce, natomiast działania o charakterze ewaluacyjno-kontrolnym – stanowiące główny przedmiot niniejszego raportu – zmierzać będą do weryfikacji, w jaki sposób wydatkowane są publiczne środki przeznaczane na digitalizację oraz, na ile skutecznie proces ten promowany jest przez jego głównego organizatora, tj. Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Wykonawcy badania zmierzać będą do wypracowania rekomendacji
dla doskonalenia polityk publicznych w obu tych obszarach. Projekt „Cyfrowa kultura dla obywateli” realizowany jest przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych, dzięki finansowaniu ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.