REGULAMIN KONKURSU „REMIKSY DZIEDZICTWA”

Par. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Remiksy dziedzictwa” i w dalszej części regulaminu zwany jest „Konkursem
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych z siedzibą przy ul. Por. Halszki 15/21, 30-661 Kraków, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook projektu e-kultura.org (https://www.facebook.com/ekultura.org) w dniach 20 maja – 25 maja (do godziny 23:59)

Par. 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest umieszczenie pod postem konkursowym komentarza zawierającego link do zbioru remiksów zdigitalizowanych zasobów.
 3. Każdy Uczestnik może umieścić dowolną ilość komentarzy.
 4. Linki umieszczone przez poszczególnych uczestników nie mogą się powtarzać.

Par. 3. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 książki autorstwa Katarzyny Jagodzińskiej „Czas Muzeów w Europie Środkowej” wraz z autorgrafem autorki.
 2. Wartość każdej z nagród to 40 zł.
 3. Zdobywcami nagród będą 3 osoby, które zostaną wyłonione spośród wszystkich Uczestników Konkursu w drodze losowania, zwani w dalszej części „Zdobywcą
 4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową, zwaną w dalej „Komisją”.
 5. Komisja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie losowania wyłaniającego Zdobywcę.
 6. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez portal internetowy Facebook w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 8. W celu potwierdzenia chęci odbioru nagrody, Zdobywcy powinni odpowiedzieć na otrzymaną widomość w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 9. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu oraz interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Par. 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko) oraz w dalszej części postępowania Konkursowego adresu niezbędnego do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi. Dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.

Par. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą opublikowania go na stronie ekultura.org