Projects

 • wirtualne muzea-box

  Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury.

  Wraz z rozwojem świata wirtualnego oraz postępem nowych technologii coraz częstsze stają się wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez instytucje kultury oraz kreatywne studia projektowe specjalizujące się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań webowych, mobilnych, czy multimedialnych (portale, aplikacje, interaktywne wystawy itp.). Efektem tych prac są nowoczesne usługi, jak m.in.: portal „Wirtualne Muzea Małopolski”,

 • digitalizacja skala box

  Digitalizacja dziedzictwa – skala, rodzaj, filozofia

  W ramach dwóch największych programów finansujących bieżącą digitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego zrealizowano 225 projektów. 164 projekty przeprowadziły 84 instytucje publiczne, a 61 projektów zrealizowało 50 organizacji pozarządowych, kościołów i uczelni. Budżet programu dedykowanego instytucjom publicznym był 10-krotnie wyższy. Instytucje zazwyczaj digitalizowały jednocześnie kilka rodzajów dziedzictwa (zbiory archiwalne, biblioteczne, audiowizualne i

 • UX box

  Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki.

  Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się więc jednym z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr kultury. Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, postanowiliśmy przeprowadzić pogłębioną analizę

 • okładka do swiado

  Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury

  Jak pokazało przeprowadzone przez nas badanie, jeżeli chodzi o świadomość polskich internatuów na temat digitalizacji w Polsce, można mówić o umiarkowanym sukcesie. Około 1/3 spośród 25,7 mln polskich internautów wie, czym jest digitalizacja oraz rozpoznaje serwisy na których cyfrowe dziedzictwo można znaleźć. Świadomość o procesach digitalizacyjnych jest ściśle skorelowana z wiekiem

 • okładka do galerii

  Raport metodologiczny projektu e-kultura

  Niniejszy dokument stanowi opis metodologii badania ewaluacyjnego realizowanego w ramach szerszego projektu „Cyfrowa kultura dla obywateli”. Cały projekt ukierunkowany jest na promowanie i popularyzowanie digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce, natomiast działania o charakterze ewaluacyjno-kontrolnym – stanowiące główny przedmiot niniejszego raportu – zmierzać będą do weryfikacji, w jaki sposób wydatkowane są publiczne środki przeznaczane na digitalizację oraz, na